MDX Webinar: Enriching Warpage Solutions Through Case Study

MDX Webinar: Enriching Warpage Solutions Through Case Study

Event Information การบิดงอ (Warpage) เป็นปัญหาที่วิศวกรการฉีดขึ้นรูปจะต้องเผชิญบ่อยที่สุด เนื่องจากสาเหตุของการผิดรูปมีหลากหลาย ดังนั้นจึงมีวิธีแก้ไขที่ต่างกันด้วย โดยทั่วไปมีพารามิเตอร์สี่ตัวที่อาจส่งผลต่อการบิดงอ เช่นการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตหรือชิ้นงาน...
MDX Webinar: Enriching Warpage Solutions Through Case Study

MDX Webinar: Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization

Event Information ระบบไซเบอร์-กายภาพ หรือ Cyber-Physical System (CPS) เป็นเทคโนโลยีสำคัญในระบบอุสาหกรรม4.0 จากแนวคิด CPS ในการฉีดขึ้นรูปนั้นควรเป็นการผสมผสานระหว่างการจำลองการฉีดขึ้นรูปและเครื่องจักรที่ใช้ฉีด...
ARBURG: Oil Management Webinar

ARBURG: Oil Management Webinar

Event Information To plastics business your injection moulding machinery is one of the most valuable assets. Oil management can help maintain optimum productivity, keeping your machinery operational 24/7, cycles speed fast and reliable. But what should you know about...