MDX Webinar: Injection Defects –Packing, Cooling, Warpage

MDX Webinar: Injection Defects –Packing, Cooling, Warpage

Event Information ข้อบกพร่องของงานฉีดพลาสติกในขั้นตอนการอัดย้ำ การระบายความร้อน และการบิดงอ Moldex3D มีความยินดีที่จะเชิญคุณเข้าร่วมการเทรนนิ่งที่จะถึงนี้ในปี 2564การอบรมนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องของการอบรมข้อบกพร่องในงานฉีดพลาสติกในขั้นตอนการไหลครั้งก่อนหน้า...
MDX Webinar: Shrinkage Compensation and Reverse Warp In Moldex3D

MDX Webinar: Shrinkage Compensation and Reverse Warp In Moldex3D

Event Information การบิดงอเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดที่นักออกแบบและผู้ผลิตแม่พิมพ์ต้องเผชิญ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดการบิดงอของชิ้นงาน เนื่องจากปัญหานี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์...
MDX Webinar: How Moldex3D Solves Injection Molding Problems – Part 2

MDX Webinar: How Moldex3D Solves Injection Molding Problems – Part 2

Event Information ช่วยแก้ไขปัญหางานฉีดพลาสติกได้อย่างไร – ตอนที่ 2 ในการสัมมนาทางเว็บนี้จะมีการแบ่งปันกรณีศึกษามากมายที่ได้รับจากรางวัล 2020 Moldex3D Global Innovation Talent Award มาดูกันว่าผู้ใช้นวัตกรรมของเราใช้ Moldex3D...
MDX Webinar: Achieving Lightweight Part Through Foaming Injection Molding

MDX Webinar: Achieving Lightweight Part Through Foaming Injection Molding

Event Information การลดน้ำหนักชิ้นงานด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ PU Foaming กระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Pu Foaming จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปที่ใช้รูปแบบ MuCell® และการขยายตัวของวัสดุด้วยกระบวนการทางเคมี CBA โดยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Pu foaming...
MDX Webinar: How Moldex3D Solves Injection Molding Problems – Part 1

MDX Webinar: How Moldex3D Solves Injection Molding Problems – Part 1

Event Information ช่วยแก้ไขปัญหางานฉีดพลาสติกได้อย่างไร – ตอนที่ 1 ในการสัมมนาทางเว็บนี้จะมีการแบ่งปันกรณีศึกษามากมายที่ได้รับจากรางวัล 2020 Moldex3D Global Innovation Talent Award มาดูกันว่าผู้ใช้นวัตกรรมของเราใช้ Moldex3D...